Haberler

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının 02.01.2019 tarihinde  yapılması planlanmaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 25’inci maddesi 4’üncü fıkrasında yer alan “Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır…” hükmü doğrultusunda sınav konularının sınavdan en az iki ay öncesinde duyurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Yeterlik Sınavında sorulacak sorular, Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni ile Bakanlığın görev alanına giren mevzuat başta olmak üzere aşağıdaki konular çerçevesinde hazırlanacaktır.  Sınava ilişkin diğer hususlar daha sonra duyurulacaktır.

Sağlık Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI

KONU BAŞLIKLARI

 1. 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 2. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 3. 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu
 4. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 5. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 6. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Dair Uygulama Esasları
 7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 8. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 9. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 10. 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
 11. 663 ve 694 Sayılı KHK’lar ve bu KHK'lara dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Genel Nitelikteki Düzenleyici İşlemler
 12. Bilimsel Araştırma (Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve İstatistik)
 13. Basın Bildirisi Hazırlama
 14. Bilgisayar ve Microsoft Office Kullanımı (Donanım, İşletim Sistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Word, Excell, Powerpoint)
 15. Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 16. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (Yazışma – Standart Dosya Planı)
 17. Etki Analizi
 18. IT (Bilişim Teknolojileri) Birimlerinde Ekip Çalışması
 19. İdare Hukuku
 20. İdari Yargılama Usulü (Genel Hükümler)
 21. Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı, Sağlık Yönetiminde Etik
 22. Kamu İhale Mevzuatı
 23. Kamu Personel Rejimi
 24. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
 25. Kamuda İletişim Yönetimi ve Sosyal Medya
 26. Medeni Hukuk
 27. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 28. Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları
 29. Proje Döngüsü Yönetimi
 30. Proje Hazırlama
 31. Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Şura ve Kurullar
 32. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları
 33. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapısı ve İşleyişi
 34. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
 35. Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi
 36. Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm, Genel Sağlık Göstergeleri)
 37. Sağlıkta Bilgi Sistemleri Kullanımı ve Proje Uygulamaları
 38. Sağlıkta Bilişim Sistemleri
 39. Stratejik Plan Hazırlama ve Belge Düzenleme
 40. Tıbbî Malpraktis
 41. Ulusal, Uluslararası Konferans, Seminer ve Eğitimlere Katılım ve Temsil Becerisi
 42. Uluslararası Mevzuat (AB Müktesebatı)
 43. Uluslararası Örgüt/Kurum/Kuruluşlar (WHO, OECD, Dünya Bankası vb.)
 44. Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı
 45. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 46. Kişisel Gelişim Eğitimleri (Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim,  İletişim ve Ekip Çalışması,  Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Empati, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili, Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi,  Motivasyon ve Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Stres, Çatışma Yönetimi ve Mobbing vb.)

Bilgi:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınav Sonuçları

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Uzman Yardımcıları Yeterlik Sınav Sonucu Duyurusu

Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereği yeterlik yazılı sınavı 10.10.2018, sözlü sınavı ise 16.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına itirazlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir;

 1. İtirazlar sınav sonucunun resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü içerisinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben Bakanlığımız Genel Evrak birimine dilekçe ile 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
 2. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 3. İtirazların değerlendirilmesini takiben itiraza ilişkin sonuç sağlık uzman yardımcısının kendisine resmi yazı ile bildirilecektir.

Yeterlik sınav sonucuna ulaşmak için tıklayınız.

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

         13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince 03.10.2018 tarihinde yapılan Yeterlik Sınav Komisyonu toplantısında yazılı sınavın 10 Ekim 2018 tarihinde sözlü sınavın 15-16-17 Ekim 2018 tarihlerinde saat 10:00-14:00’de yapılması kararı alınmıştır. İlgili sınava katılacak sağlık uzman yardımcılarının hazırlamış oldukları tezlerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

            Sözlü sınava gireceklerin listesi aşağıda yer almaktadır.
         15.10.2018 tarihinde sözlü sınava gireceklerin listesi için tıklayınız.
         16.10.2018 tarihinde sözlü sınava gireceklerin listesi için tıklayınız.

           17.10.2018 tarihinde sözlü sınava gireceklerin listesi için tıklayınız.

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Sağlık Uzman Yardımcılarının ikinci yeterlik sınavı: 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi giriş kat Eğitim Konferans Salonunda yapılacaktır.
* Sağlık uzman yardımcılarının 09.45'te sınavın yapılacağı salonun önünde T.C. kimlik kartları ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
* Sınava çanta, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık vb. gibi eşyalar, her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar ile sınav ile ilgili dokumanların getirilmemesi,
* Sınava katılacakların yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurması,


Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen BelgelerT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                      ANKARA

26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 Sayılı Kanun ile Diş Tabipliğinde Uzmanlık Dalı olarak belirlenen ………………………… alanında ….. / ….. / .............. tarihinde başladığım doktora eğitimimi ….. / ….. / .........  tarihinde tamamladım.

Söz konusu Kanun’un 12. Maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8'inci madde hükümleri dahilinde, diş tabipliği alanındaki …………………………………………………… uzmanlığımın tescil iş ve işlemlerinin yapılarak düzenlenecek uzmanlık belgesinin ………………………................................................. gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               ….. / ….. / 20 ….

                                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                               İmzaAdı Soyadı                             :

T.C. Kimlik Numarası            :

İletişim Adresi                       :

Telefon                                   :

Ekleri:

 1. Diş Hekimliği diplomasının noter tasdikli veya aslı gibidir sureti (1 adet)
 2. Doktora belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet) noter tasdikli veya aslı gibidir sureti (1 nüsha)
 3. Eğitim Kurumundan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) alınan doktora eğitim belgesi (1 adet)
 4. Uzmanlık belgesi harcı alındı makbuzu aslı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar)

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye’de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye’de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen BelgelerYabancı uyruklu uzman hekimlerin denklik sınavına girmek istedikleri eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesini belirttikleri dilekçe ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

1.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Tıp Diploması denklik belgesinin noter tasdikli fotokopisi

2.Vatandaşı olduğu ülkenin kimlik veya Pasaport fotokopisi ile Türkçe tercümesi (*)

3.Uzmanlık belgesi sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

5.İhtisas yapılan kurumun eğitim yetkisine haiz olduğunu gösterir belge ve Türkçe Tercümesi (*) 

6.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

 (*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın asıllarının da teslim edilmesi gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini İngiltere’de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini İngiltere’de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Birleşik Krallık (United Kingdom) Ulusal Tıp Konseyi (GMC=General Medical Council)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCT= Certificate of Completion of Training) ya da Kraliyet Akademisi Uzmanlık Eğitimi Otoritesi (STA=Specialist Training Authority of The Royal College)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCST= Certificate of Completion of Specialist Training) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*)

5.Başvuru sahibinin adı, soyadı ve GMC referans numarasının (GMC reference number) Ulusal Tıp Konseyi (GMC) web sayfasında (http://www.gmc-uk.org/doctors/register/LRMP.asp) “View the List of Registered Medical Practitioners (View LRMP)” linkinde yer alan “List of Registered Medical Practitioners” sayfasına girildiğinde “Status” (durum) başlığının karşısında “Registered with a licence to practise; this doctor is on the Specialist Register” (Bu doktor uzman olarak meslek icra etmek üzere tescil edilmiştir) ifadesi; ve “Specialist Register entry date” (Uzmanlık Tescil tarihi) başlığının karşısında uzmanlık dalı ve tescil tarihi bulunması.

6.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini Norveç’te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık eğitimini Norveç’te tamamlamış olanlardan istenen belgeler


1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Norveç Tabipler Birliğinden (Den Norske Laegeforening) alınmış uzmanlık belgesinin      (Spesialistgodkjenning ) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*)

5.Norveç Tescil Otoritesi (Norwegian Registration Authority for Health Personnel) tarafından verilen mevcut mesleki durum belgesinin (Certificate of Current Professional Status-CCPS ) aslının Norveç Sağlık Bakanlığı tarafından “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TURKISH MINISTRY OF HEALTH, GENERAL DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES) Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 Posta Kodu: 06800 Çankaya/ Ankara /TURKEY” adresine gönderilmesi

6.Başvuru sahibinin isminin Norveç Tabipler Birliğinin (Den Norske Laegeforening) web sayfasında (http://www.legeforeningen.no) “spesialiteter” sekmesinde yer alan ilgili uzmanlık alanına ait onaylanmış uzmanlar listesinde (Godkjente spesialister) bulunması

7.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini Almanya’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini Almanya’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Onay belgesinin (Approbatıonsurkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Uzmanlık belgesinin (Urkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

5.Pasaport fotokopisi (*)

6. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık eğitimini Macaristan’da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini Macaristan’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan Macar Dili Sınavı (Hungarológiai) yeterlilik belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan sözlü mesleki yeterlilik sınavı belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.Ulusal Sınav Komitesi (Nemzeti Vizsgabizottság) tarafından verilen uzmanlık belgesinin (Szakorvosi Bizonyítvány) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

5.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

6.Pasaport fotokopisi (*)

7. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.
(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

1 2 3 4 5 6