Haberler

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILARI SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU!!!

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümü 16 Mayıs 2018 tarihinde 10:00-11:15 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Yeterlik Sınavı Komisyonunun 04.06.2018 tarihli toplantısında alınan karar gereği sözlü sınav 18-22 Haziran 2018 ve 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında 10 iş gününde gerçekleştirilecektir. Her gün sabah saat 09:00 da başlayacak, saat 17:00’de bitirilecektir. Sağlık uzman yardımcılarının tezlerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Mesleki eğitim sürecinde kullanılan ders materyallerini (sunuları) almamış olan sağlık uzman yardımcıları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığından elden alabilirler.

Tez savunma sırasına göre hazırlanan sözlü sınava gireceklerin listesini görmek için tıklayınız. 

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümü 16 Mayıs 2018 tarihinde 10:00-11:15 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Sözlü sınav, adayların yeterli bir hazırlık dönemi geçirebilmeleri için Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceği Bakanlığımız internet sitesinde duyurulacaktır.

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin aşağıda yer alan 25’nci maddesi yeterlik sınavının yapılmasına ilişkin işlemleri düzenlemektedir.

MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir.

(4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin yukarıda yer alan hükümleri doğrultusunda Yeterlik Sınavı Komisyonu kararı gereği Yeterlik Sınavının Yazılı bölümü 16 Mayıs 2018 tarihinde saat 10:00’da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi yemekhanesinde gerçekleştirilecektir. 

21-28 Nisan Ebeler Haftası Kutlaması

Ebelere yönelik iletişim, davranış kuralları ve sağlık hukuku alanlarında farkındalık eğitimi yapılan sırasında yapılan 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlama resimleri için aşağıda verilen sayılara tıklayınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi Ders Notları

Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi Ders Notlarından;
Novaco Öfke Envanteri için tıklayınız.
Öfkenin Yönetilmesi Ders Notu için tıklayınız.
İletişim, Sunu, Konferans Ders Notu için tıklayınız.
Doğum Algısı ve Ebe Ders Notu için tıklayınız.
Doğal Doğum Felsefesi Ders Notu için tıklayınız.

Erişkin Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil Yan Dal Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

1219 sayılı Kanunun Geçici 12'inci Maddesi gereğince 24 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Erişkin Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil Yan Dal Sınavlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aşağıda verilmiştir.

Erişkin Yoğun Bakım Sorularından;      A Kitapçığı için tıklayınız,      B Kitapçığı için tıklayınız.
Erişkin Yoğun Bakım Cevap Anahtarı için tıklayınız.
Çocuk Yoğun Bakım Soruları için tıklayınız.
Çocuk Yoğun Bakım Cevap Anahtarı için tıklayınız.
Çocuk Acil Soruları için tıklayınız.
Çocuk Acil Cevap Anahtarı için tıklayınız.

SABİM Ders Notları

SABİM Eğitimi Ders Notları İçin tıklayınız.

2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanun’la değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde/kurumlarında farklı eğitim düzeyinde ve unvanlarda görev yapmakta olanlar ile Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli olup Ankara ili sınırları içindeki diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilen aday memurların adaylık eğitimleri (hazırlayıcı eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu “Hazırlayıcı Eğitim” e yeterli gün/sayıda katılım sağlayan ve derslerini tamamlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Genel Müdürlüğümüz Makamı 22.02.2018 tarihli ve 556 sayılı oluru ile 23 Mart 2018 tarihi Cuma günü 09:30  - 11:30 saatleri arasında Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi 5. Kat toplantı salonunda "Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" yapılmıştır.

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanların listesi ilan edilmiştir.

Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuç Listesi İçin Tıklayınız

Sınav Yürütme Komisyonu

Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi Duyurusu

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi Duyurusu

A.   Eğitim Planı

Bakanlığımıztarafından düzenlenecek olan “Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Gruplar

Otele Giriş

Otelden Ayrılış

Not

I. Grup

01.04.2018 Pazar

07.04.2018

Cumartesi

Otel çıkış günü olan 07.04.2018 Cumartesi saat 12.00’de odalar boşaltılacaktır. Katılımcıların otele geliş-gidiş ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Otele girişlerde öğlen yemeği, çıkışlarda sabah kahvaltısı alınarak tamamlanacaktır.  

II. Grup

08.04.2018 Pazar

14.04.2018

Cumartesi

Otel çıkış günü olan 14.04.2018 Cumartesi saat 12.00’de odalar boşaltılacaktır. Katılımcıların otele geliş-gidiş ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Otele girişlerde öğlen yemeği, çıkışlarda sabah kahvaltısı alınarak tamamlanacaktır. 

III. Grup

15.04.2018 Pazar

21.04.2018

Cumartesi

Otel çıkış günü olan 21.04.2018 Cumartesi saat 12.00’de odalar boşaltılacaktır. Katılımcıların otele geliş-gidiş ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Otele girişlerde öğlen yemeği, çıkışlarda sabah kahvaltısı alınarak tamamlanacaktır. 

IV. Grup

22.04.2018 Pazar

28.04.2018

Cumartesi

Otel çıkış günü olan 28.04.2018 Cumartesi saat 12.00’de odalar boşaltılacaktır. Katılımcıların otele geliş-gidiş ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Otele girişlerde öğlen yemeği, çıkışlarda sabah kahvaltısı alınarak tamamlanacaktır. 

B.   Eğitimin yapılacağı yer

Mirada Del Mar Hotel - Göynük / Kemer /ANTALYA    

C.   Konaklama

Konaklama ve eğitim;

Mirada Del Mar Hotel Göynük / Kemer / ANTALYA’ da yapılacaktır.

D.   Fiyat tarifesi

  • İki kişilik oda veya isteğe bağlı olarak üç kişilik odada konaklamak isteyen katılımcılar günlük kişi başı 99,00 TL (Doksan dokuz Lira) ödeyecektir.
  • Odada tek başına konaklamak isteyen katılımcılar ise günlük kişi başı 148,5 TL (Yüz kırk sekiz lira elli kuruş) ödeyecektir.
  • Ailesi ile gelmek isteyen katılımcılar için aynı şartlar geçerlidir. Eşler ve katılımcılar için konaklama ücreti kişi başı 99,00 TL (Doksan dokuz Lira) olup, aynı odada iki yetişkinin yanında konaklamak şartıyla 6 yaşından gün almamış bir çocuk ücretsiz, 12 yaşından gün almamış olan diğer çocuklar %50 indirimli konaklayacaktır.  

E.   Ödemeler

Konaklama ücreti katılımcılar tarafından otele girişte nakit ya da kredi kartı ile 6 günlük paket program olarak ödenecektir. Harcırah ödemeleri katılımcıların çalıştıkları birim/kurum tarafından yapılacaktır. Konaklama ücretinin ödenebilmesi için fatura alınması zorunludur.

Konaklamaya ilişkin ayrıntılar

Bu bilgi oda rezervasyonlarının kesinleştirilmesi açısından gereklidir.

Eğitime katılacak katılımcılar;

  • Oda arkadaşlarını seçerek birlikte kalacak katılımcılar en geç her grubun girişinden iki gün öncesi Cuma günü saat 17.00’ye kadar ebeegitimi2018@gmail.com adresine elektronik ortamda mail gönderecektir. Aksi takdirde firma tarafından yerleştirme işlemi giriş günü gerçekleştirilecektir.

  • Katılımcılar tek kişilik odada yalnız başına konaklamak istediğini en geç her grubun girişinden 5 (beş) gün öncesinden ebeegitimi2018@gmail.com adresine elektronik ortamda mail göndereceklerdir. Kontenjanlarla sınırlı olan bu talebe yüksek sezon sebebiyle otel müsaitliği doğrultusunda firma tarafından olumlu cevap geldiği taktirde tek kişilik konaklama sağlanacaktır. Aksi durumda katılımcıların iki kişilik odalarda konaklayacakları öngörülecektir.

  • Ailesiyle kalmak isteyen katılımcılar çocuk sayısıyla birlikte ailesiyle konaklayacağını mutlaka en geç her grubun girişinden 5 (beş) gün öncesinden ebeegitimi2018@gmail.com adresine elektronik ortamda mail göndereceklerdir. Kontenjanlarla sınırlı olan bu talebe yüksek sezon sebebiyle otel müsaitliği doğrultusunda bu talebe firma tarafından olumlu cevap geldiği taktirde katılımcının ailesiyle konaklaması sağlanacaktır.
  • Katılımcılar, kendilerini ziyarete gelen kişiler ile ilgili olarak Otel kurallarına uymak zorundadırlar.

F.    Ödenen ücrete dâhil hizmetler

Yiyecek ve içecek:

Sabah kahvaltıları (açık büfe), öğle ve akşam yemekleri (açık büfe), alkolsüz her şey dâhil konsepti, minibar (günlük olarak su ile doldurulur.)

           

Sportif aktiviteler ve diğer hizmetler:

Kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, masa tenisi, disko ve animasyon showları, aletli jimnastik salonu, sauna, türk hamamı, buhar odası, jakuzi, odada emanet kasa, kablosuz internet bağlantısı.

Katılımcıların terlik, mayo, spor malzemesi vb. şahsi malzemelerini yanlarında getirmeleri tavsiye olunur.

G.   Ücretli hizmetler

Tenis kortu, tenis ekipmanları (top-raket), bazı ithal içecekler, enerji içecekleri, sıkılmış meyve suyu, oda servisi (24 saat), telefon, faks, çamaşırhane, tenis kortu aydınlatması, bilardo, bowling, masaj, peeling, dükkânlar (market, hediyelik eşya, deri mağazası, butik, fotoğraf servisi, kuaför/berber), sağlık hizmeti, bebek bakıcılığı, su sporları

H.   Ulaşım

Katılımcıların havaalanından ve Antalya otogardan transferleri minimum 6 kişi olmak şartıyla tek yön kişi başı 25 TL (yirmi beş Lira) karşılığında firma tarafından sağlanacaktır. Firma bunun karşılığında katılımcılara ulaşıma ait makbuz verecektir.

Not: Kemer otogarından transferler ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 

Dönüş Transferleri:

Dönüş transferleri yukarıda belirtilen merkezlere aynı şartlarda gerçekleştirilecektir.

İ.      İletişim

Bakanlık Eğitim Koordinatörü

Ulaşım ve Konaklama Rezervasyonları İçin Firma Görevlisi İletişim

Paşa ERKOL

0.532.662 38 55

Ezgi KORKUSUZ

0.312.458 50 33

Mert ÖZDEMİR

0.242.524 59 36

Hafta içi 09.00-18.00

Cumartesi 10.00-15.00

Sabim, Bimer, Cimer, SBN ve Bilgi Edinme Eğitimi Sunumları

1 2 3 4