Haberler

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK UZMANLIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

         13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince 03.10.2018 tarihinde yapılan Yeterlik Sınav Komisyonu toplantısında yazılı sınavın 10 Ekim 2018 tarihinde sözlü sınavın 15-16-17 Ekim 2018 tarihlerinde saat 10:00-14:00’de yapılması kararı alınmıştır. İlgili sınava katılacak sağlık uzman yardımcılarının hazırlamış oldukları tezlerini yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

            Sözlü sınava gireceklerin listesi aşağıda yer almaktadır.
         15.10.2018 tarihinde sözlü sınava gireceklerin listesi için tıklayınız.
         16.10.2018 tarihinde sözlü sınava gireceklerin listesi için tıklayınız.

           17.10.2018 tarihinde sözlü sınava gireceklerin listesi için tıklayınız.

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Sağlık Uzman Yardımcılarının ikinci yeterlik sınavı: 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi giriş kat Eğitim Konferans Salonunda yapılacaktır.
* Sağlık uzman yardımcılarının 09.45'te sınavın yapılacağı salonun önünde T.C. kimlik kartları ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
* Sınava çanta, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar, kulaklık vb. gibi eşyalar, her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar ile sınav ile ilgili dokumanların getirilmemesi,
* Sınava katılacakların yanlarında kurşun kalem ve silgi bulundurması,


Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen BelgelerT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                      ANKARA

26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 Sayılı Kanun ile Diş Tabipliğinde Uzmanlık Dalı olarak belirlenen ………………………… alanında ….. / ….. / .............. tarihinde başladığım doktora eğitimimi ….. / ….. / .........  tarihinde tamamladım.

Söz konusu Kanun’un 12. Maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8'inci madde hükümleri dahilinde, diş tabipliği alanındaki …………………………………………………… uzmanlığımın tescil iş ve işlemlerinin yapılarak düzenlenecek uzmanlık belgesinin ………………………................................................. gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               ….. / ….. / 20 ….

                                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                               İmzaAdı Soyadı                             :

T.C. Kimlik Numarası            :

İletişim Adresi                       :

Telefon                                   :

Ekleri:

  1. Diş Hekimliği diplomasının noter tasdikli veya aslı gibidir sureti (1 adet)
  2. Doktora belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet) noter tasdikli veya aslı gibidir sureti (1 nüsha)
  3. Eğitim Kurumundan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) alınan doktora eğitim belgesi (1 adet)
  4. Uzmanlık belgesi harcı alındı makbuzu aslı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar)

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye’de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye’de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen BelgelerYabancı uyruklu uzman hekimlerin denklik sınavına girmek istedikleri eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesini belirttikleri dilekçe ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

1.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Tıp Diploması denklik belgesinin noter tasdikli fotokopisi

2.Vatandaşı olduğu ülkenin kimlik veya Pasaport fotokopisi ile Türkçe tercümesi (*)

3.Uzmanlık belgesi sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

5.İhtisas yapılan kurumun eğitim yetkisine haiz olduğunu gösterir belge ve Türkçe Tercümesi (*) 

6.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

 (*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın asıllarının da teslim edilmesi gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini İngiltere’de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini İngiltere’de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Birleşik Krallık (United Kingdom) Ulusal Tıp Konseyi (GMC=General Medical Council)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCT= Certificate of Completion of Training) ya da Kraliyet Akademisi Uzmanlık Eğitimi Otoritesi (STA=Specialist Training Authority of The Royal College)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCST= Certificate of Completion of Specialist Training) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*)

5.Başvuru sahibinin adı, soyadı ve GMC referans numarasının (GMC reference number) Ulusal Tıp Konseyi (GMC) web sayfasında (http://www.gmc-uk.org/doctors/register/LRMP.asp) “View the List of Registered Medical Practitioners (View LRMP)” linkinde yer alan “List of Registered Medical Practitioners” sayfasına girildiğinde “Status” (durum) başlığının karşısında “Registered with a licence to practise; this doctor is on the Specialist Register” (Bu doktor uzman olarak meslek icra etmek üzere tescil edilmiştir) ifadesi; ve “Specialist Register entry date” (Uzmanlık Tescil tarihi) başlığının karşısında uzmanlık dalı ve tescil tarihi bulunması.

6.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini Norveç’te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık eğitimini Norveç’te tamamlamış olanlardan istenen belgeler


1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Norveç Tabipler Birliğinden (Den Norske Laegeforening) alınmış uzmanlık belgesinin      (Spesialistgodkjenning ) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*)

5.Norveç Tescil Otoritesi (Norwegian Registration Authority for Health Personnel) tarafından verilen mevcut mesleki durum belgesinin (Certificate of Current Professional Status-CCPS ) aslının Norveç Sağlık Bakanlığı tarafından “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TURKISH MINISTRY OF HEALTH, GENERAL DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES) Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 Posta Kodu: 06800 Çankaya/ Ankara /TURKEY” adresine gönderilmesi

6.Başvuru sahibinin isminin Norveç Tabipler Birliğinin (Den Norske Laegeforening) web sayfasında (http://www.legeforeningen.no) “spesialiteter” sekmesinde yer alan ilgili uzmanlık alanına ait onaylanmış uzmanlar listesinde (Godkjente spesialister) bulunması

7.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini Almanya’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini Almanya’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Onay belgesinin (Approbatıonsurkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Uzmanlık belgesinin (Urkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

5.Pasaport fotokopisi (*)

6. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık eğitimini Macaristan’da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini Macaristan’da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan Macar Dili Sınavı (Hungarológiai) yeterlilik belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan sözlü mesleki yeterlilik sınavı belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.Ulusal Sınav Komitesi (Nemzeti Vizsgabizottság) tarafından verilen uzmanlık belgesinin (Szakorvosi Bizonyítvány) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

5.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

6.Pasaport fotokopisi (*)

7. Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.
(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler

Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler


1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Uzmanlık belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde uzmanlık aldığı ülkede bulunup bulunmadığına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren "Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 4'üncü maddesinin (f) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.


Pasaport fotokopisi (*)


(*) Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler

2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe ve aşağıda yer alan belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir

1.  Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.  2 gün üst üste ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi

3. 6 adet vesikalık resim

4. İkametgah Belgesi
1 2 3 4 5 6